Καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, ο ταχέως γηράσκων πληθυσμός της Ευρώπης συνεχίζει να αυξάνεται αριθμητικά. Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα είναι άνω των 65 ετών μέχρι το 2050.

Οι κοινωνικές πολιτικές για τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη συχνά παραμελούν τη δια βίου μάθηση, και αυτό παρά το γεγονός ότι η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας βασίζεται στην αυτονομία και στη συμμετοχή του ηλικιωμένου πληθυσμού στα κοινά.

Το πρόγραμμα “Digital Skills for an Ageing Europe” θα υιοθετήσει μια διατομεακή και ευαίσθητη ως προς το φύλο προσέγγιση και θα αξιοποιήσει την πολύτιμη εμπειρία των εταίρων του για να προσφέρει στους ηλικιωμένους καινοτόμες και προσαρμοσμένες ευκαιρίες κατάρτισης. Ειδικότερα, οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

​​a) Ανάπτυξη μιας ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης σε όλους, δωρεάν, με πλήρη ανοικτή πρόσβαση και σε πολύγλωσσες εκδόσεις (EN, FR, GR, IT, MK, ES), όπου θα δημοσιεύεται όλο το παραγόμενο περιεχόμενο.

b) Ανάπτυξη άκρως διαδραστικών μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τη βελτίωση της μνήμης και των μαθησιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, την εξοικείωσή τους με πρακτικές υπηρεσίες, όπως ηλεκτρονικές αγορές και κρατήσεις κ.λπ. με σκοπό τη βελτίωση των γνωστικών τους ικανοτήτων και της υγείας τους, καθώς και την πρόληψη της μείωσης των δεξιοτήτων και της άνοιας

c) Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης του προγράμματος “Ψηφιακές δεξιότητες για μια γηράσκουσα Ευρώπη”, ώστε να διατηρηθούν τα αποτελέσματα του έργου και μετά τη συγχρηματοδότηση του Erasmus και να διευρυνθεί το εύρος των επιπτώσεών του.

About Author