Στις 24 Ιουνίου 2022, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του DISK, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο συμμετέχουν 8 εταίροι από 6 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελλάδα, Ελλάδα, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πεσκάρα, με οικοδεσπότη τον Ιταλό εταίρο IDP. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης των IO1, IO3 και IO4. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η ανάπτυξη της πλατφόρμας OER και να καθορίσουν τις προθεσμίες για τη δοκιμή και την επικύρωσή της, τόσο με τους συμμετέχοντες οργανισμούς όσο και με την ομάδα-στόχο.

 

Όσον αφορά το IO4, η κοινοπραξία καθόρισε τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξή του. Συγκεκριμένα, το CDI παρείχε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και όλοι οι εταίροι καθόρισαν ένα σχέδιο δράσης για τους επόμενους μήνες.

Οι κοινωνικές πολιτικές για τους ηλικιωμένους στην Ευρώπη συχνά παραμελούν τη δια βίου μάθηση, και αυτό παρά το γεγονός ότι η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας βασίζεται στην αυτονομία και στη συμμετοχή του ηλικιωμένου πληθυσμού στην κοινότητα. Δεδομένου ότι μελέτες έχουν δείξει ότι το σύνολο των δεξιοτήτων που διαθέτει κανείς μειώνεται με την ηλικία, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη δια βίου μάθηση.

Επιπλέον, οι ανεπαρκείς δεξιότητες έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερους κινδύνους μοναξιάς, απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε κακή ψυχική και σωματική υγεία των ηλικιωμένων, ιδίως σε περίπτωση απουσίας οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης.

Το έργο “Digital Skills for an Ageing Europe” αποτελεί μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ανάγκη, καθώς στοχεύει στην προώθηση της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά καλών πρακτικών για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης, Πρόγραμμα κράτους δικαίου και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, Πρόγραμμα για την αυτοσυντήρηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης Πρόγραμμα για την προστασία του περιβάλλοντος, Δραστηριότητες στο πλαίσιο άλλων δικτύων και ενώσεων.

 

About Author