diskproject.eu

Welcome to this new experience!

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

Придружете се и станете наш придружен партнер

Back to top