• Аналитичко размислување: способност да се екстраполираат значајните информации од сценарио за решавање проблеми и да се идентификуваат клучните елементи од релевантноста за да се развијат практични решенија.
 • Вештини – способност да се направи нешто добро; експертиза. Постојат два типа вештини: технички вештини и меки вештини. Примери: добри комуникациски вештини, критичко размислување, добро тимска работа, самомотивација, флексибилност, решителност и упорност, брзо учење, добро управување со времето, ракување со опрема, сликање на портрет, пишување на компјутерски код, држење на лекција, истражување на научно прашање, продавање на производи на клиенти.
 • Визуелна дискриминација: Способност да се утврдат разликите или сличностите во предметите врз основа на големината, бојата, обликот итн.
 • Визуелна обработка: Способност да се прифатат и разберат информациите што ги гледате. Ја вклучува и брзината со која можете да ги внесете и разберете информациите.
 • Визуелно внимание: Способност да се фокусирате на важни визуелни информации и да ги филтрирате неважните информации во позадина. Тоа е, исто така, способност да се одржи или да се фокусира на визуелните информации за одреден период и да се префрли фокусот кога е потребно.
 • Внимание: е состојба на фокусирање на задача или предмет што се испорачува преку сетилата.
 • Дедуктивно расудување: Дедуктивното расудување е еден вид расудување, познато и како расудување одозгора надолу. Се користи во научниот метод, а може да се користи и во секојдневниот живот. Овој метод започнува со општа изјава, или хипотеза, а продолжува со чекори со чија помош се доаѓа до специфичен логичен заклучок.
 • Дигитални вештини: Во контекст на овој модул, дигиталната компетентност се подразбира како знаење, вештина и ставови за пребарување, оценување и заштита на податоците на интернет.
 • Дигитални технологии: Дигитални технологии, е општ термин што ги опфаќа дигиталните уреди како што се компјутери, лаптопи, мобилни телефони, таблети; и дигитални содржини како платформи за социјални медиуми, мултимедија, веб-страници итн.
 • Долгорочна меморија: Долгорочната меморија е системот на нашиот мозок за складирање, управување и преземање информации. Има неограничен капацитет и времетраење.
 • Донесување одлуки: е способност да се избере помеѓу две или повеќе опции или алтернативи и да се постигне најдобриот исход во најкус можен рок. Донесувањето одлуки се одвива откако ќе ги соберат и анализираат информациите достапни за секоја специфична ситуација.
 • Индуктивно расудување: Индуктивното расудување е тип на размислување оддолу нагоре. Со индуктивното размислување, прво се формира заклучок или хипотеза, а потоа се бараат докази за да го поддржите вашиот заклучок.
 • Интеракција: реципрочна акција, влијание, комуникација или директно вклучување со некого или нешто. Ако комуницирате со некого – со разговор, гледање, споделување или вклучување во каква било акција што ве вклучува вас двајца – може да се каже дека сте имале интеракција со таа личност.
 • Когнитивен стимул: Главната цел на когнитивната стимулација на постарите е да се забави губењето на меморијата, без разлика дали е визуелна, просторна или аудитивна. Во зависност од извршените активности, може да ја подобри и способноста на возрасното лице да се концентрира и да се прилагоди.
 • Когнитивно подобрување: Когнитивното подобрување се однесува на интервенции во мозокот кои го подобруваат вниманието, концентрацијата и обработката на информациите во извршните функции како што се расудување и одлучување.
 • Креативност: употреба на имагинација за да се создаде нешто ново.
 • Краткорочна меморија: Краткорочната меморија е информацијата за која моментално сме свесни или за која размислуваме. Ги зачувува информациите привремено, од 20 до 30 секунди.
 • Критичко размислување: процес на расудување, што е можно пообјективен.
 • Меморија: когнитивна функција која му овозможува на мозокот да стекнува, складира, задржува и подоцна да процесира информации. Ни дава можност да се сеќаваме на минатите искуства, претходно научени факти, искуства, впечатоци, вештини и навики.
 • Ментална кондиција: И покрај тоа што не постои единствена дефиниција, менталната кондиција во контекст на нашиот модул значи способност да се концентрираме, да размислуваме јасно и креативно.
 • Моцарт ефект: Терминот се однесува на можноста дека слушањето одредени видови музика го подобруваарт вроденото когнитивно функционирање. Освен невролошките истражувања за овој ефект, некои експерти предлагаат перспектива на теоријата на возбуда, такa што слушањето музика ги зголемува емоционалните нивоа што одговараат на повисоки перформанси на тестовите за интелигенција.
 • Потсетување: Тоа е информација или мрежа на информации содржани во долгорочната меморија, која можеме да ја вратиме во свест кога е потребно. Враќањето на информации генерално се случува кога добиваме стимул или поим кој не асоцира на нешто. Општо земено, овој стимул има сличности или е силно поврзан со информациите содржани во нашата меморија, и затоа го олеснува неговото обновување како меморија.
 • Перцепција: Исто така наречена gnosis. Тоа е способност да согледаме предмет преку нашите различни сетила (вид, слух, допир) и да го препознаеме. Таа претставува сетилно искуство на светот. Вклучува препознавање на стимули од околината, како и дејства како одговор на овие стимули. Преку перцептивниот процес, добиваме информации за својствата и елементите на околината кои се клучни за нашиот опстанок. Перцепцијата не само што го создава нашето искуство за светот околу нас, туку и ни овозможува да дејствуваме во рамките на нашата околина.
 • Самосвест: состојба на умот што им овозможува на луѓето да ги споредат и да ги проценат нивните сегашни стандарди со нивните внатрешни (и лични) очекувања. Да се биде самосвесен, е моќно средство за длабоко разбирање на емоциите. Самосвеста го активира дизајнот и „инженерството“ на постојан одговор кога се јавува некоја потреба – без оглед на контекстот од каде доаѓа (семејство, бизнис, итн.).
 • Самоефикасност: Првично предложен од канадскиот психолог Алберт Бандура, концептот на самоефикасност се однесува на: „колку добро може да се извршат активностите потребни за справување со потенцијални ситуации“. Здравиот начин на размислување за само-ефикасност носи ефект на зајакнување на вештините на ученикот да дејствува со доверба, ефективност и мотивација.
 • Сензорна меморија: Сензорната меморија е најкратката форма на меморија и се смета за прв чекор на меморијата. Тоа трае само многу краток период, обично не повеќе од една секунда.
 • Социјална интеракција – секој процес кој вклучува реципрочна стимулација или одговор помеѓу двајца или повеќе поединци. Може да варира од првите средби меѓу родителот и потомството, се до сложени интеракции со повеќе поединци во зрелата фаза на животот.
 • Способност – Способноста е синоним за потенцијал, или капацитет. Тоа одредува дали поседувате средства да направите нешто или не.
 • Стимул: Надворешна или внатрешна причина, која може да предизвика реакција на ексцитабилен систем, на жив организам.
 • Сублиминален стимул: Сублиминалната перцепција се јавува кога субјектот вели дека тој или таа не го открил или идентификувал стимулот, но дека истиот стимул го модифицира неговото или нејзиното однесување.
 • Концентрација: Концентрација е способност да се задржи вниманието одредено време.
 • Уметничка терапија: Употребата на уметнички методи за лекување на психолошки нарушувања и подобрување на менталното здравје е позната како уметничка терапија. Уметничката терапија е техника вкоренета во идејата дека креативното изразување може да поттикне лекување и ментална благосостојба.