Associated Partners of E-Seniors

e-juniors

E-Juniorsработи во тандем со E-Seniors од своето создавање, двете организации имаат исти социјални цели: социјална кохезија, борба против електронско исклучување, намалување на дигиталниот јаз и промовирање на интернет култура.

More info

m3cube

M3Cube е организација со седиште во Париз, која се фокусира на меѓугенерациски прашања и претприемништво. Исто така, има значително искуство во Европски проекти и е привилегиран партнер на E-Juniors и E-Seniors.

More info

Associated Partners of Community Development Institute, CDI

Здружение Мрежа за доживотно учење работи на проекти кои водат кон подобрување и промовирање на образованието на возрасни и доживотно учење.

Визија: Македонија, економски развиена земја со образовани и вработени луѓе.

Мисија: Зајакнување на капацитетите на понудувачите на услуги за образование на возрасни и програми за одржлив развој соодветни на потребите на пазарот на труд за локален економски развој и намалување на невработеноста.

Цели: Развој и унапредување на образованието на возрасни, намалување на невработеноста во Република Македонија, Поддршка на структури, организации и институции за одржливо образование на возрасни.

vinegra

Винегра Ком Тетово е приватна компанија дефинирана и прогласена за социјално претпријатие, чија цел е да обезбеди услуги за граѓаните на Македонија со највисок квалитет по најдобри можни и достапни цени. Винегра Ком работи на национално и меѓународно ниво, како партнер на европски и американски непрофитни организации и институции и компании.

adora

АДОРА – Тетово е невладина и непрофитна организација која работи на зајакнување на капацитетите на организациите и поединците, како и на подобрување на животните услови и стандардот на граѓаните.

Здружението Адора е регистрирано во 2010 година со цел да одговори на предизвиците на граѓаните на локално ниво и да влијае на подобрување на квалитетот на животот во општината.

Во рамките на своите програмски активности, Адора е активна во следните области:

 • Програма за владеење на правото и мерки за градење доверба,
 • Програма за социјална инклузија,
 • Програма за самоодржливост и градење капацитети,
 • Програма за рурален развој
 • Програма за заштита на животната средина,
 • Активности во рамките на други мрежи и здруженија

Associated Partners of IT Solutions For All

arrabal-aid

ARRABAL-AID е социјална и непрофитна организација. Нашата мисија, ОД 1992 година, е да работиме на целосно вработување и социјална интеграција на луѓето, особено најранливите, поддржувајќи ги преку мерки и акции за влијание врз социјалната средина. Ние мора добро да се грижиме за сите луѓе и да се грижиме за квалитетот што го даваме во нашите услуги, при што услуженото лице задоволно ја напушта нашaта организација.

tribeka

Tribeka обезбедува најдобри работни искуства, курсеви за обука, работилници и семинари за студенти и возрасни, Tribeka е посветена да донесе вредност во секој аспект на обуката и мобилноста за учење.

Како партнер на училишта од цела Европа, таа стана најдобрата и најуспешната Шпанска агенција за обезбедување на работно искуство во образовниот сектор.

Со професионален и посветен тим, Tribeka обезбедува конзистентност и квалитет, обезбедувајќи услуги од светска класа со извонреден професионален стандард.

Како дел од ETN International, Tribeka споделува и придонесува за јасната визија на учењето и обуката во меѓународна средина.

The Здружение за услуги за истражување и технологијае приватно непрофитно здружение кое дизајнира и управува со проекти поврзани со развојот на технологијата на локално ниво од 1989 година.Од своето основање во 1989 година, АСИТ го поттикна создавањето и развојот на бројни иновативни бизнис проекти. АСИТ, исто така, директно управува со програми за финансирање за технолошка инфраструктура, модернизација на бизнисот итн.

Associated Partners of IHF

ESSEI е основана во 2016 година од група практичари од областа на меѓународни односи, европски прашања и општествени науки. Мисијата на ESSEI е да ја промовира европската интеграција преку активности за информирање, подигање на свеста и градење капацитети. За да ја оствари својата цел, ESSEI исто така спроведува истражувања и анализи на социо-економските трендови кои влијаат на процесот на европска интеграција.

ESSEI ја промовира ЕУ интеграцијата преку:

 1. Создавање знаење: ESSEI врши истражувања и анализа на трендовите на политиките и регулативата на европско ниво. Покрај тоа, ESSEI е домаќин на тркалезни маси и сесии за споделување на идеи меѓу практичарите и произведува написи, меморандуми за политики и кратки информации за повеќе релевантни прашања и теми кои влијаат на европската интеграција;
 2. Споделување знаење: ESSEI исто така е платформа за создавање и споделување знаења за ЕУ интеграција. Основачките членови на ESSEI се признати практичари за интеграција во ЕУ и прашања со ЕУ, и имаат широка мрежа меѓу релевантните заедници на практики на ЕУ ниво, кои исто така се мобилизирани да споделуваат знаења и искуства;
 3. Партнерства за посредување: ESSEI како мрежна платформа за промовирање и посредување во партнерства меѓу учесниците во процесот на ЕУ интеграција.

Благодарение на консолидираното искуство на своите членки, ESSEI има способност да спроведе значителни активности за видливост и дисеминација на ниво на ЕУ, особено:

 • Идентификација на засегнати страни: профилирање, идентификување и мобилизирање на релевантни чинители од заедницата на практиката и креаторите на ЕУ политиките;
 • Развој на планови и стратегии за стратешка дисеминација и експлоатација: ESSEI има консолидирано искуство во осмислување на видливост и кампањи за споделување иницијативи, активности и резултати;
 • Имплементација на активности за дисеминација: развој и распоредување на целни активности за споделување за да се максимизира влијанието и да се достигне целната публика со најсоодветните средства за комуникација.

More info

Associated Partners of IDP European Consultants

Европската платформа за меѓународна кохезија (EPIC)е невладина организација која е основана во Италија на почетокот на 2020 година која се надоврзува на искуството на своите членови кои доаѓаат од различни општествени и образовни средини за да ги промовира вредностите на европската интеграција во сите нејзини социјални и економски аспекти.

Целта на здружението е да ја промовира свесноста и сопственоста на основните концепти на кохезија кои стојат зад Европската унија. EPIC беше основана како grassroot движење за да се спротивстави на бранот на антиевропски чувства кои почнаа да го предизвикуваат сонот на Обединета Европа, за промовирање на вредностите на европската кохезија со мали, но конкретни акции.

Духот на EPIC е дух на „заедништво“ и единство. Оттука, целта на EPIC е да ги промовира и всади европските вредности на интеграција и кохезија.

EPIC организира настани за подигање на свеста меѓу граѓанското општество и групите граѓани за да обезбеди конкретни и вредни примери за многуте позитивни можности на Европската Унија да го инспирира населението во целина, и да ги сподели вредностите на европската интеграција. Целта на тие активности е да се промовира ангажманот меѓу различни групи на целни групи, почнувајќи од млади, до постари лица.

More info

CIRCLE е основана во 2017 година од група практичари од областа на претприемништво, образование и обука за да служи како платформа за воспоставување меѓународни мрежи за соработка, како и за промовирање на меѓународни мрежи и прекугранични проекти. CIRCLE е непрофитна организација која здружува професионалци со повеќе од 15 години меѓународно искуство во дефинирање и имплементација на проекти за промоција на меѓународни и културни размени, европска интеграција, планирање и испорака на обуки, вмрежување, управување со проекти, претприемништво и бизнис развој.  

е активна во развојот и имплементација на кампањи за подигање на свеста и видливост за да допре до различни категории засегнати страни како што се креаторите на политики, академската заедница и истражувачката заедница и граѓанското општество во целина. Кампањите за подигање на свеста и информирањето се однесуваат на специфичните аспекти на европската интеграција со цел да се привлече проактивно учество од партнерите на Европската и надвор од Европската територија.

More info

Associated Partners of Mathemagenesis

Грчка национална коалиција за дигитални вештини и работни места е иницијатива со повеќе засегнати страни, обезбедувајќи поволна организациска средина во грчкиот јавен и приватен сектор што претставува предуслов за целосно искористување на придобивките од дигиталните технологии со цел да се подобри продуктивноста и растот на грчката економија. Со здружување на грчките национални засегнати страни како членови под ист чадор, таа е прва и најголема од ваков вид во Грција.

Грчката национална коалиција, под раководство на Министерството за административна реконструкција и во соработка со главните национални чинители, почна да развива функционален екосистем кој вклучува креатори на политики, академска заедница, претприемачи и бизниси, со цел да помогне во спроведувањето на структурните реформи и активности за стекнување или подобрување на дигиталните вештини, промовирање на напредок и помагање на најдобрите и најпаметните таленти да заблескаат.

Иницијативата ги концентрира напорите за искористување на стекнатото знаење, стратегиите, најдобрите практики и политики во Европа, имплементирани за промоција на дигитални вештини и е-лидерство; изградба на капацитети за дигитална трансформација во јавниот сектор; нудат најсовремено кариерно советување и менторство; подигање на свеста за ИКТ кариерите; подобрување на ИКТ-овозможеното претприемништво; поттикнување на порамномерна застапеност на полот во донесувањето економски одлуки; да се стави крај на дигиталниот јаз и да се изгради е-инклузивно општество.

More Info
collectif social web

е здружение, со седиште во Бајон, чија цел е да ги користи дигиталните технологии како двигател за развој, обука и промоција за недоволно застапената јавност во веб-економијата. Секоја недела одржуваме работилници во нашите канцеларии за поддршка, посредување и обука на луѓето за дигитални алатки. Редовно организираме настани за дигитална култура: Repair Café, користење бесплатен софтвер, Install Party (Linux), конференции/дебати… за целата публика. Конечно, поставуваме интензивни програми за дигитална обука – „Frankly Web School“ , достапно за сите жители на приоритетните населби, без никакви барања за поседување на диплома.

More Info