IDP European Consultants (IDP) е мало и средно претпријатие, инкорпорирано во Италија во 1995 година од партнери кои работат во Брисел за прашања од ЕУ од 1991 година: ова им дава на IPD 25 -годишно искуство во меѓународни проекти и извонредни партнерства. Мисијата на IDP е промовирање на претприемништвото, поддршка на растот на европските МСП преку интеграција на Единствениот пазар на ЕУ.

 

IDP промовира иновација и конкурентност на социо-економскиот екосистем на ЕУ составен од МСП, Академија/Истражување, граѓанското општество и јавниот сектор. ИДП е специјализирана за европски политики и програми за поддршка на раст, конкурентност и иновации во областите Образование и обука, ИКТ, Истражување & иновации.


Во прилог на обезбедување советодавни услуги, IDP е исто така понудувач на обука и стручно образование во формални и неформални средини: IDP развива и спроведува специјализирани курсеви за обука за ЕУ прашања (ЕУ Институции и политики, ЕУ програми за финансирање, итн.), Управување со проекти и Претприемништво, трансверзални компетенции и можност за вработување, обезбедувајќи повеќе од 1.000 часа обука на повеќе од 500 обучени годишно.