Како што се зголемува животниот век, брзото стареење на населението во Европа продолжува да расте. Според Евростат, до 2050 година, секој четврти човек ќе има над 65 години.

● Социјалните политики за старите лица во Европа често го занемаруваат доживотното учење, и покрај фактот што одржливоста на системите за социјална заштита се потпира на автономијата и на учеството на постарата популација во заедницата.

● Дигитални вештини за Европа која старее ќе усвои меѓусекторски и родово чувствителен пристап и ќе го искористи вредното искуство на своите партнери за да им обезбеди на постарите лица иновативни и прилагодени можности за обука.

Проектните партнери ќе ги имплементираат следните активности:

а) Развој на ОЕР платформа достапна за сите, бесплатна, во целосен режим на отворен пристап и во повеќејазични верзии (EN, FR, GR, IT, MK, ES) каде што ќе се објави целата произведена содржина.

б) Развој на високо интерактивни курсеви за е-учење за подобрување на меморијата и вештините за учење на постарите лица, за да им се помогне да се запознаат со практични услуги како што се купување и резервирање преку интернет, итн., со цел подобрување на нивните когнитивни способности и здравје, како и спречување на падот на нивните вештини и деменција.

в) Развој на упатства за олеснување на употребата на дигитални вештини за Европа која старее за да се одржат резултатите од проектот надвор од кофинансирањето на Еразмус и да се прошири опсегот на неговото влијание.

About Author