– Programs

Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας, ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει διάφορα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της μνήμης και των δεξιοτήτων μάθησης των ηλικιωμένων, καθώς και την εξοικείωση με πρακτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές, διάφορες κρατήσεις κ.λπ. Μέσα απο αυτή την εκπαίδευση, αναμένουμε να βελτιώσουμε τη γνωστική ικανότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η μεγάλη ευελιξία του τεχνολογικού εργαλείου θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης να ποικίλλει για να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες εκμάθησης (π.χ. ξένες γλώσσες έναντι καθημερινών υπηρεσιών κ.λπ.)

Read more

La solitude, l’isolement et l’exclusion sociale sont des facteurs de risque importants qui peuvent entraîner une mauvaise santé chez les personnes âgées, en particulier en l’absence de réseaux familiaux ou en cas de soutien familial insuffisant. Le projet vise à apporter une solution à ces problèmes à travers la promotion du vieillissement actif, encourageant les seniors à adopter une série de bonnes pratiques pour préserver leur santé grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.Plus précisément, il vise à créer et à tester une plateforme qui regroupe diverses formations pour améliorer la mémoire et les capacités d’apprentissage des seniors, ainsi que pour se familiariser avec les services pratiques liés aux achats en ligne, aux réservations diverses, etc. Grâce à l’utilisation de la formation, nous nous attendons à une amélioration de la capacité cognitive des seniors et de leur santé et à un ralentissement du déclin de la mémoire. De plus, la grande flexibilité de l’outil technologique permettra de varier le contenu de la formation en s’adaptant aux besoins d’apprentissage individuels (ex : langue étrangère vs. services du quotidien etc.).
Read more

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

La soledad, el aislamiento y la exclusión social son importantes factores de riesgo que pueden provocar un deterioro en la salud de las personas mayores, especialmente en ausencia de redes familiares o por un apoyo familiar insuficiente. El proyecto DISK pretende tratar estos problemas mediante la promoción del envejecimiento activo, animando a los mayores a adoptar una serie de buenas prácticas para preservar su salud mediante el uso de las nuevas tecnologías.Más concretamente, el proyecto pretende crear y evaluar una plataforma que reúna varios cursos formativos para mejorar la memoria y las habilidades de aprendizaje de las personas mayores, así como para familiarizarse con servicios prácticos relacionados con la compra online, diversas reservas, etc. Gracias a esta formación, esperamos mejorar la capacidad cognitiva y la salud de los mayores y frenar el declive de la memoria y de las capacidades cognitivas. Además, la gran flexibilidad de las herramientas tecnológicas permitirá que el contenido de la formación sea variado, adaptándose a las necesidades individuales de aprendizaje (por ejemplo, lengua extranjera frente a servicios cotidianos, etc.)
Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …

Read more Sports

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …

Read more Art

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …

Read more English

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et nulla at tortor dictum egestas ut vitae ante. Sed imperdiet pulvinar est ut pulvinar. Sed in est neque. Suspendisse sit amet convallis orci, non suscipit erat. Pellentesque varius risus elit, ac consectetur elit cursus at. Phasellus aliquet laoreet gravida. Vivamus in neque magna. Nam nec …

Read more Media academy

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Join us and become one of our Associated Partners

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés

Придружете се и станете наш придружен партнер

Back to top