– Uncategorized

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

As life expectancy increases, Europe’s rapidly aging population continues to grow in number. According to the Eurostat, one in four people will be over 65 years old by 2050. Social policies for the elderly in Europe often neglect lifelong learning, and this despite the fact that the sustainability of social protection systems relies on the autonomy and on the community …

Read more Digital Skills for an Ageing Europe

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés

Back to top