– Non categorizzato

Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας, ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει διάφορα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της μνήμης και των δεξιοτήτων μάθησης των ηλικιωμένων, καθώς και την εξοικείωση με πρακτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές, διάφορες κρατήσεις κ.λπ. Μέσα απο αυτή την εκπαίδευση, αναμένουμε να βελτιώσουμε τη γνωστική ικανότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η μεγάλη ευελιξία του τεχνολογικού εργαλείου θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης να ποικίλλει για να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες εκμάθησης (π.χ. ξένες γλώσσες έναντι καθημερινών υπηρεσιών κ.λπ.)

Read more

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

Con l'aumento dell'aspettativa di vita, il rapido invecchiamento della popolazione europea continua a crescere di numero. Secondo Eurostat, entro il 2050 una persona su quattro avrà più di 65 anni.

Le politiche sociali per gli anziani in Europa spesso trascurano l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e questo nonostante il fatto che la sostenibilità dei sistemi …

Read more Competenze digitali per un’Europa che invecchia: Essere giovani in Europa oggi

Il termine invecchiamento attivo è usato per descrivere il processo di mantenimento del benessere soggettivo, della salute mentale e fisica e, naturalmente, dell'inclusione sociale. Tecnicamente l'invecchiamento attivo è un processo che tutti attraversano. Di solito sono le persone ben oltre i sessant'anni il focus group principale. L'invecchiamento attivo è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) …

Read more Il concetto di invecchiamento attivo

Con l'aumento dell'aspettativa di vita, il rapido invecchiamento della popolazione europea continua a crescere di numero. Secondo Eurostat, entro il 2050 una persona su quattro avrà più di 65 anni; Le politiche sociali per gli anziani in Europa spesso trascurano l'apprendimento permanente, e questo anche se la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale dipende dall'autonomia …

Read more Competenze digitali per un’Europa che invecchia: l’identità online del progetto DISK sta prendendo forma

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés

Back to top