Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)

Интелектуални Резултати

Во пракса, главните резултати во рамки на проектот ДИСК се:

ИР1: Отворена платформа за образовни ресурси: ќе обезбеди јавен пристап до сите материјали за настава и обука што ќе бидат поставени на онлајн платформата (вклучително и курсеви за е-учење за сите различни клучни чинители, водич за вклучување во заедницата, итн.)

ИР2: Когнитивна содржина за обука: игри и квизови за когнитивна обука ќе бидат дел од комплетниот пакет. Овие вежби може да се применуваат онлајн на проектната платформа и се дизајнирани да ги стимулираат когнитивните способности и флексибилноста на мозокот кај постарите лица.

ИР3: Водич и Препораки за политики: ова вклучува препораки за политики и упатства за идна употреба на обуките создадени за постарите лица.

Проект DISK

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.