– Μη κατηγοριοποιημένο

Η μοναξιά, η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν τους ηλικιωμένους σε κακή κατάσταση υγείας, ειδικά η έλλειψη οικογενειακών δικτύων ή ανεπαρκούς οικογενειακής υποστήριξης. Το έργο DISK στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της προώθησης της ενεργού γήρανσης, ενθαρρύνοντας τους ηλικιωμένους να υιοθετήσουν μια σειρά από ωφέλιμες πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας τους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία και δοκιμή μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει διάφορα μαθήματα κατάρτισης για τη βελτίωση της μνήμης και των δεξιοτήτων μάθησης των ηλικιωμένων, καθώς και την εξοικείωση με πρακτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με διαδικτυακές αγορές, διάφορες κρατήσεις κ.λπ. Μέσα απο αυτή την εκπαίδευση, αναμένουμε να βελτιώσουμε τη γνωστική ικανότητα και την υγεία των ηλικιωμένων και να επιβραδύνουμε την εξασθένιση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων. Επιπλέον, η μεγάλη ευελιξία του τεχνολογικού εργαλείου θα επιτρέψει τη διαφοροποίηση του περιεχομένου της εκπαίδευσης να ποικίλλει για να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες εκμάθησης (π.χ. ξένες γλώσσες έναντι καθημερινών υπηρεσιών κ.λπ.)

Read more

Осаменоста, изолацијата и социјалната исклученост се важни фактори на ризик што можат да доведат до лоша здравствена состојба кај постарите луѓе, особено во отсуство на семејни врски или недоволна семејна поддршка. Проектот ДИСК има за цел да ги адресира овие проблеми преку промоција на активно стареење, поттикнувајќи ги постарите лица да усвојат низа добри практики за да го зачуваат своето здравје преку употреба на нови технологии.

Поконкретно, има за цел да создаде и тестира платформа која обединува различни курсеви за обука за подобрување на меморијата и вештините за учење кај постарите луѓе, како и запознавање со практичните услуги поврзани со купување преку Интернет, разни резервации итн. Преку употреба на оваа обука, очекуваме да го подобриме когнитивниот капацитет и здравјето на постарите лица и да го забавиме губењето на меморијата и когнитивните капацитети. Покрај тоа, големата флексибилност на технолошката алатка ќе овозможи различна содржина на обуката со прилагодување на индивидуалните потреби за учење (на пример, странски јазик наспроти дневни услуги, итн.)
Read more

On January 12, 2021, IHF asbl joined the online Kick-Off Meeting of Digital Skills for an Ageing Europe, a Project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, which brings together eight Partners from six countries (Belgium, France, Greece, Italy, the Republic of North Macedonia, and Spain). The Kick-Off Meeting, hosted by E-SENIORS: INITIATION …

Read more IHF asbl joined the online Kick-Off meeting of Digital Skills for an Ageing Europe, a project co-financed by the Erasmus+ Programme

Únete a nosotros y conviértete en uno de nuestros asociados

Rejoignez-nous et devenez partenaires associés

Back to top